Skip to main content

d7 Team

Applications

d7 d_anu7

3rd Apr 2021 - 12:01am

~ENGLISH~

WE RECRUIT MEMBERS IN d7:
» +14 YO
» to play super well
» not to be toxic
» to be active
» to put your d7 in name on discord and on the game if you can
 YOU CAN ENTER:
『d7』┃ competitve player [+ 500ᴘʀ {EU} & + 6ᴋ ᴀʀᴇɴᴀ]
『d7』┃ ELITE+ [+ 300ᴘʀ {EU} & + 6ᴋ ᴀʀᴇɴᴀ]
『d7』┃ ELITE  [+ 100ᴘʀ {ALL} & + 6ᴋ ᴀʀᴇɴᴀ]
『d7』┃ ᴄƦᴇᴀᴛꞮᴠᴇ [+7:50 Edit course map] 9214-5812-0999
THERE WILL BE 3 TESTS YOU HAVE TO CHOOSE 2 FROM BUILD / BOX / REALISTIC AND EDIT MAP:
 ➪ 1. 1ᴠ1 ʙᴜɪʟᴅ
 ➪ 2. 1ᴠ1 ʙᴏx
 ➪ 3. 1ᴠ1 ʀᴇᴀʟɪꜱᴛɪᴄ
 ➪ 4. To browse the edit map "9214-5812-0999"
WE ARE LOOKING FOR:
➪ ɢꜰx/ᴠꜰx
➪ ᴄᴏᴍᴘᴇᴛꞮᴛꞮᴠᴇ ᴘʟᴀʏᴇƦ
➪ good players
ABOUT US:
» +300 members in the community
» +50 clan wars won
» We are not toxic 
» for more details dm: ԃ7 DΛNU#7777

  ~ROMANA~

RECRUTAM MEMBRI IN d7:
» +14 ᴀɴɪ
» ꜱĂ ᴊᴏᴄɪ ꜱᴜᴘᴇʀ ʙɪɴᴇ
» ꜱĂ ɴᴜ ꜰɪɪ ᴛᴏxɪᴄ
» ꜱĂ ꜰɪɪ ᴀᴄᴛɪᴠ 
» ꜱĂ ÎȚɪ ᴘᴜɪ "d7" Îɴ ꜰᴀȚĂ ʟᴀ ɴᴜᴍᴇ ᴘᴇ ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ![ᴘᴇ ᴊᴏᴄ ᴅᴏᴀʀ ᴅᴀᴄᴀ ᴘᴏᴛɪ]
 POTI INTRA IN:
『d7』┃ ᴄᴏᴍᴘᴇᴛꞮᴛꞮᴠᴇ ᴘʟᴀʏᴇƦ [+500ᴘʀ {EU} & +6ᴋ ᴀʀᴇɴᴀ]
『d7』┃ ELꞮTE+ [+300ᴘʀ {EU} & +6ᴋ ᴀʀᴇɴᴀ]
『d7』┃ ELꞮTE  [+100ᴘʀ {ALL} & +6ᴋ ᴀʀᴇɴᴀ]    
『d7』┃ ᴄƦᴇᴀᴛꞮᴠᴇ [+7:50 ʟᴀ ʜᴀʀᴛᴀ ᴅᴇ ᴇᴅɪᴛ] 9214-5812-0999
 VOR FI 3 PROBE AVETI DE ALES 2 DINTRE BUILD/BOX/REALISTIC SI HARTA DE EDIT:
➪ 1. 1ᴠ1 ʙᴜɪʟᴅ         
➪ 2. 1ᴠ1 ʙᴏx            
➪ 3. 1ᴠ1 ʀᴇᴀʟɪꜱᴛɪᴄ
➪ 4. ꜱĂ ᴘᴀʀᴄᴜʀɢɪ ᴍᴀᴘᴀ ᴅᴇ ᴇᴅɪᴛ "9214-5812-0999"
CAUTAM:
➪ ɢꜰx/ᴠꜰx
➪ ᴄᴏᴍᴘᴇᴛꞮᴛꞮᴠᴇ ᴘʟᴀʏᴇƦ
➪ ᴊᴜᴄᴀᴛᴏʀɪ ʙᴜɴɪ
 DESPRE NOI:
 » +300 ᴍᴇᴍʙʀɪ ɪɴ ᴄᴏᴍᴜɴɪᴛᴀᴛᴇ
 » +50 ᴄʟᴀɴᴡᴀʀ-ᴜʀɪ ᴄᴀꜱᴛɪɢᴀᴛᴇ
 »  Sa nu fi toxic
 »  Pentru mai multe detalii dm me: ԃ7 DΛNU#7777